02-707-9184-8 / 086-305-4970 / Line ID: slrubber2000
จำหน่ายผงยาง และ <br/>ครีบยาง จำหน่ายผงยาง และ <br/>ครีบยาง
หมวดหมู่สินค้า: OUR PRODUCTS
จำหน่ายผงยางจากยางล้อ และครีบยางจากกระบวนการการผลิต

26 มกราคม 2560

ผู้ชม 21059 ผู้ชม

จำหน่ายผงยางจากยางล้อ และครีบยางจากกระบวนการการผลิต  ขายเศษยาง และ ครีบยาง  สามารถนำไปใช้เป็นส่วนประกอบในการผลิตชิ้นส่วนยางชนิดต่างๆได้ดี

Engine by shopup.com